Search form

Matayo ma Peba 23:8

8Ajɨ goro wen odede ukoi nyɨ rɨga ke ragenaine da ‘Ouyaena Rɨga', mop nokɨp wa ɨnta yɨpaina nena Ouyaena Rɨga ajɨ wɨn komkesa re gar ke utkunda ke nanyɨngganwar im.