Search form

Matayo ma Peba 23:9

9Ɨ kwa goro wɨn yɨpa rɨgand wa b'u ke ogenaya onggɨt gowukoyɨnd, mop nokɨp wa ɨnta yɨpaina nena B'u ebnau yete re pumb tungg wa yɨbɨm.