Search form

Matayo ma Peba 24

God ma Yɨnamet gatab Bage Yɨt

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Ɨ Yesu ket yɨnamet yɨraronj, ɨ Ton ket menon yokatonj. Sɨ dɨkɨnda Tina b'auyaena rɨga tuwonj Ti pɨlwa dɨde ket Yesund ouyawam pumam ke utmurena eyento yɨnamet dɨde nɨnda met yɨnamet aba wɨngɨrɨnd. 2Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn opima yɨr angindam opimemb ukoijog met? Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”

Onggɨt Gowukoi Kikitum Wɨnɨnd B'ɨdgotnena gatab Bage Yɨt

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Ɨ re Yesu Olib dorɨnd omiti yɨbnonj, Tina b'auyaena rɨga nena Ti pɨlwa tuwonj dɨde ket wɨgawɨga yerkito da, “Wumɨr nomnine! Rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam komkesa gasa taukanj dem, nanggamog im jɨ ongwata gasa taukanj dem Moina ɨtenda wɨn gatab dɨde onggɨt gowukoi kikitum wɨn gatab?” 4Sɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Wɨn b'obogɨl yɨr kɨma tekenyɨt! Ke rɨgap wen b'anygɨnena nya ke wɨp ramneninem. 5Mop nokɨp jogjog rɨga opima tuweny dem Koina nyɨ kɨma, dɨde jogjog rɨga ugungatena teyenanj dem odede yɨt kɨma da, ‘Kon ɨtemb Keriso.’ Ɨ ton ket jogjog rɨga onggɨt b'anygɨnena nya ke wɨp tamnenanj dem. 6Ɨ ra wɨn ik dem, wɨn opima tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt. Ajɨ wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt dɨde goro moga taininam dem. Mop nokɨp onggɨtyam gasa opima taukanj dem, ajɨ ɨtemb re ma kikitum wɨn e. 7Ɨ b'engabenga yɨtam opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga yɨtam kɨma. Ɨ kwa daka kantri b'engabenga opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga kantri kɨma. Ɨ opima ukoijog sou wɨn pɨta taukanj dem ɨ dɨde kwa opima jijɨg taukanj dem b'engabenga pɨpmetɨnd onggɨt gowukoyɨnd. 8Sɨ ra odede komkesa mɨle pɨta auka tuweny dem, ɨtemb re b'ɨdgotnena wɨn otomapu e. 9Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket rɨgap wen kot wa oramka teyenanj dem b'ɨdgotnena okatam dɨde wen uj ondrɨkam, ɨ dɨde kwa komkesa b'engabenga yɨtam rɨgap wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map. 10Ɨ kwa ket onggɨt wɨnɨnd jogjog gar ke utkunda rɨga opima towaina gar ke utkunda mɨle ɨrarka teyenanj dem, dɨde ket towalenggyam towalenggyam kot wa b'aramka tuweny dem ɨ towalenggyam towalenggyam singi kesa b'amnena tuweny dem. 11Ɨ kwa jogjog b'anygɨnena bageyam pɨta auka tuweny dem, ɨ ket ton opima jogjog rɨga b'anygɨnena nya ke wɨp tamnenanj dem. 12Ɨ opima nenegɨrjog mɨle b'usmurena tuweny dem, sɨ onggɨt paemb jogjog rɨgaina singi b'iyena mɨle opima ngɨmbla taukanj. 13Ajɨ yepiya ra mɨmkam wɨmena tuweny ngɨrpu ama re de onggɨt gowukoi kikitum wɨn wa, ton ɨta okasi dem dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. 14Ɨ Godɨmna wɨko rɨgap ɨta pumb tunggɨmna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena iyenyi dem kupka gowukoyɨnd, nokɨm da ɨdenat komkesa b'engabenga yɨtam rɨgap Godɨmna yɨr ungata yɨt okatena teyenanj. Seg onggɨt wɨn natemb ket gowukoi undwatapu wɨn ik dem.

Negɨrjog B'ɨdgotnena gatab Bage Yɨt

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15“Ɨ bageyam Daniyel kea ɨja na yopulitonj da, ‘Ɨta moga kɨma negɨrjog gasa pɨta tainy dem, sɨ ɨtemb negɨrjog gasa makwa rɨrɨr e ti wɨmenam yɨna pɨpmetɨnd.’ Sɨ yɨr de, ɨtemb negɨrjog gasa ɨta tonyis dem dɨkɨnd yɨna pɨpmetɨnd. —B'ogla ogenka rɨgat nony rawɨk— 16Sɨ onggɨt wɨnɨnd yepiya ra tekeny Yuda eriyand, wɨn dor wa na mogamoga b'ɨtkenindam dem. 17Ɨ yet ra ton wɨmenand ɨbɨm dem de met papkak kumbɨnd,+ ton goro kwa nanggamog gasa imdam met wɨngɨr wa b'egarɨk dem. Ton komkesa gasa nony b'edasin dem. Ajɨ ton wanakana b'ek dem. 18Ɨ dɨde yet ra wɨkond ɨbɨm dem sopapund, ton goro kwa rɨtend dem tina oramiti kobɨrgɨm okatam. Ton ɨtemb kobɨrgɨm yerar dem. Ajɨ ton wanakana b'ek dem. 19Sɨ ukoi kear kɨma! Onggɨt wɨnɨnd dem, ngor kɨma kongga wa dɨde papa b'ɨga kɨma kongga wa pɨlɨnd opima bebɨg dem. Nokɨp ton ma rɨrɨr im wanakana b'ɨtkenanj dem. 20Sɨ wɨn yɨr topmitenindam da ɨtemb waina b'ɨkenam wɨn goro ngɨwɨr kɨma gɨbɨljog wɨnɨnd o Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd rawɨk dem. 21Sɨ ra onggɨtyam wɨn ik dem, ɨta ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena pɨta tainy dem. Sɨ odede b'ɨdgotnena re naskand makwa ke yɨpa pɨta awonj onggɨt gowukoyɨnd God ma gowukoi otobarki otomapu ke ngɨrpu yu, ɨ kwa daka makwa ɨta pɨta tainy dem yɨmta ke. 22Rako Yonggyam maka onggɨtyam wɨn kut yomnonj, makwa rako yɨpa rɨgat yilo okas dem. Ajɨ Ton kea ɨtemb wɨn kut yomnonj Tina obagendi rɨga map. 23Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra yɨpa rɨgat wen tamneniny dem da, ‘Yɨr de, ɨte ta Keriso,’ o ‘Yɨr de, ama ta Keriso,’ sɨ wɨn goro odede yɨt gar ke utkunda ke takatenindam dem. 24Sɨ opima b'anygɨnena Keriso dɨde b'anygɨnena bageyam pɨta taukanj. Ɨ ton ukoi kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko tamnɨkanj dem rɨga b'anygɨnena nya ke wɨp omnenam. Ajɨ daka ton kwa opima towaina kupka danda ondratena teyenanj dem, nokɨm da ɨdenat ton b'anygɨnena nya ke God ma obagɨki rɨga daka wɨp tamnenanj b'anygɨnena nya wa. 25Sɨ yɨr kɨma, Kon naska kana im wen wumɨr amneninyɨn. 26Sɨ onggɨt paemb ra rɨgap wen tamnenanj da ‘Yɨr de, Keriso ɨta de wul kesa tungg wa,’ ajɨ wɨn goro wuyɨm! Ɨ ra kwa tamnenanj da ‘Yɨr de, Keriso ɨta de wɨngɨr wa yɨpa wɨgawɨga rum wa,’ ajɨ wɨn goro gar ke utkunda ke ɨtemb yɨt okata! 27Mop nokɨp ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, Ton ɨja e wɨp tainy dem rɨja e re waral opngɨndeneny ɨlemet gatab ke de kwa kemagmet gatab wa. 28Rokate ra ujgɨm ɨbɨm, yimbyak toda ɨndaima bobo taukanj. Sɨ Tina ɨtenda mɨle ra pɨta nate tawɨk dem rɨga wa yɨrɨnd.

Rɨgamna B'ɨga Ɨtenda Wɨn gatab Yɨt

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29“Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra ɨtemb ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena seg tainy, odenja ket,

lomkongga sɨbɨb tainy dem,

dɨde kwa mobiror awɨr tainy dem.

Ɨ dɨde ɨki ɨsoka tuweny dem wub kumb ke,

dɨde kwa danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima b'utuwongnenanj dem.

30Ɨ kwa onggɨt wɨnɨnd dem wub kumbɨnd ɨta mal pɨta tainy dem ongwatam da Rɨgamna B'ɨga kaemb ik. Sɨ odede natemb ket komkesa gowukoi b'engabenga yɨtam rɨga yii b'eagɨka tuweny dem, ɨ ton ket ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr iyi dem wub kumb ke menonɨnd moi kumbɨnd ukoi danda kɨma dɨde ukoi b'ogɨl ɨnyomarena kɨma. 31Ɨ ket ɨtemb Rɨgamna B'ɨga ɨta ukoijog bibol ara kɨma Tina aneru tetmɨkeniny dem onggɨt gowukoi wa, ɨ dɨde Tina obagɨki rɨga bobo tamnɨkanj dem gowukoi komkesa gatab ke, gowukoi ngɨrpu ke ngɨrpu ama re wub kumb ngɨrpu wa.

Pig Wulɨm pɨlke Wɨn Ongwatam Ouyaena Yɨt

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32“Ɨ Pig wulɨm pɨlke yɨpa tendam yɨt ouyaena yokata. Sɨ yɨt ɨja emb jɨ da ra wul bɨa rɨna re rom kesa rogɨlkak wekeny gɨbɨljog wɨnɨnd, bodaboda taukanj nyɨ kɨma dɨde sisɨl wɨl tɨkkanj salsal rom kɨma, sɨ wɨn ɨngkaemb ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’ 33Sɨ ra wɨn odede gasa yɨr tangindam dem aukand rɨnsim re Kon amneninyɨn, wɨn nony ke ongwasya dem da, ‘Rɨgamna B'ɨga ke nya nate dɨde momta e openda mora wa.’ 34Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny yɨmta kaim uj taukanj dem, ajɨ naskajog onggɨtyam komkesa gasa towa liyal im taukanj dem. 35Sɨ wub ake gou osiya b'eteomnenya dem, ajɨ Koina yɨtkak makwa ngai opima b'eteomnenanj dem.

Makwa Yete Wumɨr Kikitum Bibɨr dɨde Wɨn gatab

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36“Ɨ makwa ɨta yete wumɨr onggɨtyam bibɨr dɨde wɨn gatab. Pumb tungg aneru toda makwa wumɨr im, ɨ kwa toda B'ɨga ma wumɨr e, ajɨ yɨpaina B'uta Tinta wumɨr. 37Mop nokɨp ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, sɨ ɨja ima mɨle taukanj dem rɨja na re mɨle aukɨto Nowam wɨnɨnd. 38Sɨ yɨmta kena ngɨwɨr ikonj, ajɨ rɨga re odede yɨg nony wɨmena mɨle nat wekenonj, opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ kongga imdand ɨ dɨde leo imdand, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Nowa gɨga wa b'ɨgaronj. 39Ajɨ ton makwa ke wumɨr wekenonj nanggamog im taukanj, ngɨrpu re ket ngɨwɨr ikonj dɨde ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj. Sɨ ɨja imemb jɨ daka mɨle pɨta taukanj dem ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj dem. 40Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra Rɨgamna B'ɨga pɨta tainy dem, ra nɨmog rɨga yɨpaina sopapund gɨlgɨl waland tebnya dem, Rɨgamna B'ɨgat yɨpand ɨta yii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama ɨrar dem. 41Ɨ kwa ra nɨmog kongga yɨpand sana ɨkmɨkand tebnya dem, Rɨgamna B'ɨgat yɨpand ɨta wii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama tɨrar dem. 42Sɨ onggɨt paemb wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt, mop nokɨp wɨn ma wumɨr im rɨnggɨt bibɨr nate wa Yonggyam ik dem. 43Ɨ wɨn wumɨr im da rada met yonggyam wumɨr ai e yɨbɨm da sɨwɨny onggɨt wɨn nate yurowamam rɨga ik tina met wa, ton ma ɨta yiyag ondras tina met iporkam. 44Sɨ onggɨt paemb wɨda kwa b'ogla b'angonjeni na tekenyɨt, mop nokɨp Rɨgamna B'ɨga ik ra dem waina ongwati kesa wɨn nate dem.

B'ogɨl Nony Ɨjai Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Luk 12:41-48)

45“Sɨ yete jɨ b'ogɨl multekɨp kɨma nony ɨjai wɨko rɨga ya yɨm nat ra ti yonggyam tina met komkesa gasa taramkiny yɨr iyenam? Sɨ yonggyam ɨta ket odede nony ɨjai wɨko rɨga obagenj komkesa tina wɨko rɨga wɨp omnenam dɨde towa ita bibɨr wɨn weanjweanj owou ogonam. 46Sɨ ton re b'ogɨl omni wɨko rɨga e yena ra tina yonggyamɨt tin odar odede yɨpa wɨp mɨle omnɨkand ra ton tɨtenj. 47Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da ti yonggyam ɨta odede wɨko rɨgand obagenj komkesa tinajog gasa yɨr ɨpkam. 48Ajɨ rada yonggyam yɨpa negɨrjog wɨko rɨgand tina komkesa wɨko rɨga dɨde tina gasa yɨr ɨpka mopyamɨm obagenj, sɨ ɨja emb jɨ ton ti nony mana indeny da, ‘Meda kor yonggyam ma wanakana e tɨtenj.’ 49Sɨ ɨngkaemb ton ket b'atom odede negɨr mɨle omnɨkam, opi re ti wɨko rɨgamadwar ipowam, ɨ ɨkpɨp rɨga kɨma owou yiyand wɨmenam ɨ ɨk onaika yiyand wɨmenam. 50Sɨ onggɨt wɨko rɨgamna yonggyam tɨtenj ra onggɨt bibɨr nate rɨdenat ra ɨtemb wɨko rɨga maka bibɨr wumɨr ɨbɨm dɨde onggɨt wɨn nate rɨdenat ra ton maka wɨn wumɨr ɨbɨm. 51Seg ti yonggyam ket tin mop owaras dɨde ket ti pɨpmet okau ra yɨpand gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga kɨma wɨmenam rokasim ra rɨga yii kamil b'iyowa tuweny dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka tuweny dem.