Search form

Matayo ma Peba 24:1

God ma Yɨnamet gatab Bage Yɨt

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Ɨ Yesu ket yɨnamet yɨraronj, ɨ Ton ket menon yokatonj. Sɨ dɨkɨnda Tina b'auyaena rɨga tuwonj Ti pɨlwa dɨde ket Yesund ouyawam pumam ke utmurena eyento yɨnamet dɨde nɨnda met yɨnamet aba wɨngɨrɨnd.