Search form

Matayo ma Peba 24:14

14Ɨ Godɨmna wɨko rɨgap ɨta pumb tunggɨmna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena iyenyi dem kupka gowukoyɨnd, nokɨm da ɨdenat komkesa b'engabenga yɨtam rɨgap Godɨmna yɨr ungata yɨt okatena teyenanj. Seg onggɨt wɨn natemb ket gowukoi undwatapu wɨn ik dem.