Search form

Matayo ma Peba 24:15

Negɨrjog B'ɨdgotnena gatab Bage Yɨt

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15“Ɨ bageyam Daniyel kea ɨja na yopulitonj da, ‘Ɨta moga kɨma negɨrjog gasa pɨta tainy dem, sɨ ɨtemb negɨrjog gasa makwa rɨrɨr e ti wɨmenam yɨna pɨpmetɨnd.’ Sɨ yɨr de, ɨtemb negɨrjog gasa ɨta tonyis dem dɨkɨnd yɨna pɨpmetɨnd. —B'ogla ogenka rɨgat nony rawɨk—