Search form

Matayo ma Peba 24:17

17Ɨ yet ra ton wɨmenand ɨbɨm dem de met papkak kumbɨnd, ton goro kwa nanggamog gasa imdam met wɨngɨr wa b'egarɨk dem. Ton komkesa gasa nony b'edasin dem. Ajɨ ton wanakana b'ek dem.