Search form

Matayo ma Peba 24:19

19Sɨ ukoi kear kɨma! Onggɨt wɨnɨnd dem, ngor kɨma kongga wa dɨde papa b'ɨga kɨma kongga wa pɨlɨnd opima bebɨg dem. Nokɨp ton ma rɨrɨr im wanakana b'ɨtkenanj dem.