Search form

Matayo ma Peba 24:2

2Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn opima yɨr angindam opimemb ukoijog met? Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”