Search form

Matayo ma Peba 24:20

20Sɨ wɨn yɨr topmitenindam da ɨtemb waina b'ɨkenam wɨn goro ngɨwɨr kɨma gɨbɨljog wɨnɨnd o Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd rawɨk dem.