Search form

Matayo ma Peba 24:21

21Sɨ ra onggɨtyam wɨn ik dem, ɨta ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena pɨta tainy dem. Sɨ odede b'ɨdgotnena re naskand makwa ke yɨpa pɨta awonj onggɨt gowukoyɨnd God ma gowukoi otobarki otomapu ke ngɨrpu yu, ɨ kwa daka makwa ɨta pɨta tainy dem yɨmta ke.