Search form

Matayo ma Peba 24:23

23Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra yɨpa rɨgat wen tamneniny dem da, ‘Yɨr de, ɨte ta Keriso,’ o ‘Yɨr de, ama ta Keriso,’ sɨ wɨn goro odede yɨt gar ke utkunda ke takatenindam dem.