Search form

Matayo ma Peba 24:24

24Sɨ opima b'anygɨnena Keriso dɨde b'anygɨnena bageyam pɨta taukanj. Ɨ ton ukoi kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko tamnɨkanj dem rɨga b'anygɨnena nya ke wɨp omnenam. Ajɨ daka ton kwa opima towaina kupka danda ondratena teyenanj dem, nokɨm da ɨdenat ton b'anygɨnena nya ke God ma obagɨki rɨga daka wɨp tamnenanj b'anygɨnena nya wa.