Search form

Matayo ma Peba 24:26

26Sɨ onggɨt paemb ra rɨgap wen tamnenanj da ‘Yɨr de, Keriso ɨta de wul kesa tungg wa,’ ajɨ wɨn goro wuyɨm! Ɨ ra kwa tamnenanj da ‘Yɨr de, Keriso ɨta de wɨngɨr wa yɨpa wɨgawɨga rum wa,’ ajɨ wɨn goro gar ke utkunda ke ɨtemb yɨt okata!