Search form

Matayo ma Peba 24:27

27Mop nokɨp ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, Ton ɨja e wɨp tainy dem rɨja e re waral opngɨndeneny ɨlemet gatab ke de kwa kemagmet gatab wa.