Search form

Matayo ma Peba 24:29

Rɨgamna B'ɨga Ɨtenda Wɨn gatab Yɨt

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29“Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra ɨtemb ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena seg tainy, odenja ket,

lomkongga sɨbɨb tainy dem,

dɨde kwa mobiror awɨr tainy dem.

Ɨ dɨde ɨki ɨsoka tuweny dem wub kumb ke,

dɨde kwa danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima b'utuwongnenanj dem.