Search form

Matayo ma Peba 24:3

Onggɨt Gowukoi Kikitum Wɨnɨnd B'ɨdgotnena gatab Bage Yɨt

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Ɨ re Yesu Olib dorɨnd omiti yɨbnonj, Tina b'auyaena rɨga nena Ti pɨlwa tuwonj dɨde ket wɨgawɨga yerkito da, “Wumɨr nomnine! Rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam komkesa gasa taukanj dem, nanggamog im jɨ ongwata gasa taukanj dem Moina ɨtenda wɨn gatab dɨde onggɨt gowukoi kikitum wɨn gatab?”