Search form

Matayo ma Peba 24:30

30Ɨ kwa onggɨt wɨnɨnd dem wub kumbɨnd ɨta mal pɨta tainy dem ongwatam da Rɨgamna B'ɨga kaemb ik. Sɨ odede natemb ket komkesa gowukoi b'engabenga yɨtam rɨga yii b'eagɨka tuweny dem, ɨ ton ket ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr iyi dem wub kumb ke menonɨnd moi kumbɨnd ukoi danda kɨma dɨde ukoi b'ogɨl ɨnyomarena kɨma.