Search form

Matayo ma Peba 24:32

Pig Wulɨm pɨlke Wɨn Ongwatam Ouyaena Yɨt

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32“Ɨ Pig wulɨm pɨlke yɨpa tendam yɨt ouyaena yokata. Sɨ yɨt ɨja emb jɨ da ra wul bɨa rɨna re rom kesa rogɨlkak wekeny gɨbɨljog wɨnɨnd, bodaboda taukanj nyɨ kɨma dɨde sisɨl wɨl tɨkkanj salsal rom kɨma, sɨ wɨn ɨngkaemb ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’