Search form

Matayo ma Peba 24:33

33Sɨ ra wɨn odede gasa yɨr tangindam dem aukand rɨnsim re Kon amneninyɨn, wɨn nony ke ongwasya dem da, ‘Rɨgamna B'ɨga ke nya nate dɨde momta e openda mora wa.’