Search form

Matayo ma Peba 24:37

37Mop nokɨp ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, sɨ ɨja ima mɨle taukanj dem rɨja na re mɨle aukɨto Nowam wɨnɨnd.