Search form

Matayo ma Peba 24:38

38Sɨ yɨmta kena ngɨwɨr ikonj, ajɨ rɨga re odede yɨg nony wɨmena mɨle nat wekenonj, opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ kongga imdand ɨ dɨde leo imdand, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Nowa gɨga wa b'ɨgaronj.