Search form

Matayo ma Peba 24:39

39Ajɨ ton makwa ke wumɨr wekenonj nanggamog im taukanj, ngɨrpu re ket ngɨwɨr ikonj dɨde ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj. Sɨ ɨja imemb jɨ daka mɨle pɨta taukanj dem ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj dem.