Search form

Matayo ma Peba 24:40

40Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra Rɨgamna B'ɨga pɨta tainy dem, ra nɨmog rɨga yɨpaina sopapund gɨlgɨl waland tebnya dem, Rɨgamna B'ɨgat yɨpand ɨta yii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama ɨrar dem.