Search form

Matayo ma Peba 24:44

44Sɨ onggɨt paemb wɨda kwa b'ogla b'angonjeni na tekenyɨt, mop nokɨp Rɨgamna B'ɨga ik ra dem waina ongwati kesa wɨn nate dem.