Search form

Matayo ma Peba 24:45

B'ogɨl Nony Ɨjai Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Luk 12:41-48)

45“Sɨ yete jɨ b'ogɨl multekɨp kɨma nony ɨjai wɨko rɨga ya yɨm nat ra ti yonggyam tina met komkesa gasa taramkiny yɨr iyenam? Sɨ yonggyam ɨta ket odede nony ɨjai wɨko rɨga obagenj komkesa tina wɨko rɨga wɨp omnenam dɨde towa ita bibɨr wɨn weanjweanj owou ogonam.