Search form

Matayo ma Peba 24:50

50Sɨ onggɨt wɨko rɨgamna yonggyam tɨtenj ra onggɨt bibɨr nate rɨdenat ra ɨtemb wɨko rɨga maka bibɨr wumɨr ɨbɨm dɨde onggɨt wɨn nate rɨdenat ra ton maka wɨn wumɨr ɨbɨm.