Search form

Matayo ma Peba 24:6

6Ɨ ra wɨn ik dem, wɨn opima tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt. Ajɨ wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt dɨde goro moga taininam dem. Mop nokɨp onggɨtyam gasa opima taukanj dem, ajɨ ɨtemb re ma kikitum wɨn e.