Search form

Matayo ma Peba 24:9

9Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket rɨgap wen kot wa oramka teyenanj dem b'ɨdgotnena okatam dɨde wen uj ondrɨkam, ɨ dɨde kwa komkesa b'engabenga yɨtam rɨgap wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map.