Search form

Matayo ma Peba 25

Ten (10) Pɨl Esopai kesa Ngɨmngai gatab Tendam Yɨt

1“Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra Yonggyam tɨtenj dem, pumb tungg re ɨja emb jɨ tainy opi re ten (10) pɨl esopai kesa ngɨmngai pɨla yepiya re towainajog yɨpayɨpa lampa emdɨto dɨde ket opekto sisɨl kongga kɨma rɨga wɨpwɨp omnam. 2Sɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda paib (5) re korɨrkorɨr na ajɨ kwa nɨnda paib (5) re b'ogɨl multekɨp kɨma na. 3Ɨ opimemb korɨrkorɨr ngɨmngayɨp kea towainajog lampa so omnɨki eito ajɨ ton makwa ke ngai nyɨ eito lampa ongjɨkam. 4Ajɨ daka opimemb b'ogɨl multekɨp kɨma ngɨmngayɨp re kea lampa ongjɨkam nyɨ eito jirokakɨnd yɨpand towainajog so omni lampa kɨma. 5Ajɨ re onggɨt ten ngɨmngayɨp sisɨl kongga kɨma rɨgand yɨr yungauko, sɨ ɨtemb sisɨl kongga kɨma rɨga maka wanaka opendonj. Sɨ ket yɨtpat ten komkesa akasinonj ngɨrpu ket kea yɨt wungonj. 6Seg sɨdɨrɨnd ket ara ikonj da, ‘Yɨr de, ɨtemb ke sisɨl kongga kɨma rɨga ik. Wɨn opekina tin wɨpwɨp omnam!’ 7Sɨ odedend ket opimemb komkesa ten (10) pɨl esopai kesa ngɨmngai utnɨkto dɨde ket towainajog lampa wikind tim b'ɨskoka eyento ɨ ket so omnɨka eyento. 8Ɨ opimemb korɨrkorɨr ngɨmngayɨp b'ogɨl multekɨp kɨma ngɨmngai egekitto da, ‘Sowada ngai nyɨ nokaina lampa ongjɨkam, nokɨp sowaina lampa re momta im tosoukanj.’ 9Ajɨ opimemb b'ogɨl multekɨp kɨma ngɨmngayɨp mɨra amnɨto da, ‘Ka! Nyɨ re ma rɨrɨr im taukanj dor rɨrɨrkɨp ongjɨkam sowanɨm dɨde wanɨm. Sɨ wɨn b'ogla wuwe nyɨ osoga rɨga wa pɨlwa dɨde ket wainajog lampa ongjɨkam nyɨ temjindam.’ 10Ajɨ onggɨt ganggand re opimemb korɨrkorɨr ngɨmngayɨp yiwato nyɨ imdam, odedend ket sisɨl kongga kɨma rɨga ikonj. Sɨ opimemb b'angonjeni b'ogɨl multekɨp kɨma ngɨmngai yɨpand ɨtemb sisɨl kongga kɨma rɨga kɨma b'ɨgarkɨto molkongga omna diyamdiyampu wa, seg ket wɨko rɨgap kea mora yɨdoko. 11Ɨ opimemb ket korɨrkorɨr ngɨmngai daka yɨmta ke tuwonj dɨde ket endento da, ‘Yonggyam, Yonggyam! Mora sowa yɨjge!’ 12Ajɨ ɨtemb sisɨl kongga kɨma rɨga ket ten esmonggainonj da, ‘Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Kon ma wumɨr en wanɨm.’ 13Sɨ onggɨt paemb wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt. Mop nokɨp wɨn ma wumɨr im bibɨr dɨde wɨn rɨdenate ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj.

Yiyag Wurar gatab Tendam Yɨt

(Luk 19:11-27)

14“Ɨ kwa ra Yonggyam tɨtenj dem, pumb tungg re yɨpa wɨp e tainy odede yɨpa rɨga kɨma yet re tina wɨko rɨga ara emokinonj dɨde ket towa tina gasa agoninonj yɨr ɨpkam, ɨ ɨngkenaemb ket ton yiwatonj b'enga kantri wa. 15Sɨ re ɨtemb rɨga tina gasa agoninonj yɨr ɨpkam, ton naska tina wɨko rɨgaina danda yɨr eyeninonj dɨde ket onggɨt towaina danda rɨrɨrɨnd wulkɨp agoninonj, yɨpam re paib (5) ukoi gold kɨpol na, ɨ daka yɨpam re nɨmog ukoi gold kɨpol na, ɨ kwa daka yɨpam re yɨpa ukoi gold kɨpol na. Seg ɨngkenaemb ket ton yiwatonj. 16Ɨ ɨtemb rɨga yet re paib (5) ukoi gold kɨpol akasinonj, ton odenja yikonj dɨde ket onggɨt wulkɨp ke b'obogɨl wɨko amnɨkeneninonj, ngɨrpu ton ket onggɨt wulkɨp ke kea b'usaya paib (5) ukoi gold kɨpol tumɨnd akasinonj. 17Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke ɨtemb rɨga yet re nɨmog ukoi gold kɨpol akatonj, todaka onggɨt wulkɨp ke kea b'usaya nɨmog ukoi gold kɨpol tumɨnd akatonj. 18Ajɨ ɨtemb rɨga yet re yɨpaina ukoi gold kɨpol yokatonj, ton ket yikonj dɨde ket gou yoskonj, ngɨrpu ton ket onggɨt gou borand ɨtemb ti yonggyamɨmna wulkɨp yegitonj. 19Ɨ gɨep ke opimemb wɨko rɨgaina yonggyam ɨtendonj dɨde ket ton yɨrɨk eyeninonj rɨdede na tina wɨko rɨgap opimemb tina wulkɨp engaenento b'usaya tumɨnd mɨra oikɨndenam. 20Sɨ ɨtemb rɨga yet re paib (5) ukoi gold kɨpol akasinonj, ton opimemb tumɨnd oikɨnti paib (5) ukoi gold kɨpol kɨma wulkɨp teyinonj ti yonggyamɨm pɨlwa odede yɨt kɨma da, ‘Yonggyam! Opimemb jɨ mor paib (5) ukoi gold kɨpol rɨna re nokainot. Yɨr de, ɨnaemb jɨ kon kwa paib (5) ukoi gold kɨpol b'usaya tumɨnd aikɨnsinyɨmɨn.’ 21Sɨ ti yonggyam tin yomnonj da, ‘Oo, otomantijog! Sɨ man re b'ogɨl dɨde nony ɨjai wɨko rɨga et. Man kea sobijog gasa yɨr ɨpkam nony b'ɨjawa kɨma b'obogɨl wɨko yiyenenyɨmɨt, sɨ kon men motramisɨn ra jogjog gasa yɨr ɨpka rɨga ma. Sɨ kon moina yonggyamte nitinjɨn da man metkɨm de kor pɨlwa koina sam yingg okatam.’ 22Ɨ kwa ɨtemb rɨga yet re nɨmog ukoi gold kɨpol akatonj, ton osiemb tumɨnd oikɨnti nɨmog ukoi gold kɨpol kɨma wulkɨp teyinonj ti yonggyamɨm pɨlwa odede yɨt kɨma da, ‘Yonggyam! Osiemb jɨ mor nɨmog ukoi gold kɨpol rɨna re nokawot. Yɨr de, ɨnaemb jɨ kon kwa nɨmog ukoi gold kɨpol b'usaya tumɨnd aikɨnsmɨn.’ 23Sɨ ti yonggyam tin yomnonj da, ‘Oo, otomantijog! Sɨ man re b'ogɨl dɨde nony ɨjai wɨko rɨga et. Man kea sobijog gasa yɨr ɨpkam nony b'ɨjawa kɨma b'obogɨl wɨko yiyenenyɨmɨt, sɨ kon men motramisɨn ra jogjog gasa yɨr ɨpka rɨga ma. Sɨ kon moina yonggyamte nitinjɨn da man metkɨm de kor pɨlwa koina sam yingg okatam.’ 24Ɨ dɨde kwa ɨtemb rɨga yet re yɨpaina ukoi gold kɨpol yokatonj, todaka ket ti yonggyamɨm pɨlwa ikonj dɨde ket yomnonj da, ‘Yonggyam! Kon wumɨr en mornɨm da man re wɨp ɨnggrawa kesa rɨga et. Sɨ man erngokeneninyɨt re ma moina ɨti kaim, ɨ kwa man bobo amnɨkeneninyɨt re ma moina ɨgmarki kaim. 25Sɨ onggɨt penaemb kon moga awond, sɨ ket nekond dɨde ket moina ukoi gold kɨpol yegitond gou bora wa. Sɨ yɨr de, ɨtemb jɨ moina ukoi gold kɨpol.’ 26Seg ti yonggyam ket mɨra yomnonj da, ‘Sɨ man re negɨrjog dɨde dɨnderkak wɨko rɨga et. Ma man ɨja naemb kornɨm wumɨr awot da kon erngokeneninyɨn nangga na re kon maka esinond, ɨ kwa kon bobo amnɨkeneninyɨn nangga na re kon maka egmarkinond? 27Sɨ rako man odede wumɨr awot kornɨm, sɨ man b'ogɨl na rako koina ukoi gold kɨpol bengk rɨga wa akawot. Sɨ kon kakoa ɨngkenaemb koinajog wulkɨp yokasɨn onggɨt wulkɨp kɨma ɨt re koina wulkɨp ke oikɨnti wewe wulkɨp. 28Sɨ onggɨt paemb wɨn yɨsata ɨtemb ukoi gold kɨpol ti pɨlke dɨde ket yokawa onggɨt rɨgam yete re ten (10) ukoi gold kɨpol awaminy. 29Mop nokɨp komkesa rɨga yepim re engaenanj nangga im re towa pɨlɨnd ebnainy, God opima b'usaya tumɨnd tagoniny dɨde ket b'atɨikɨndenanj. Ajɨ yete re maka yingaeny nangga e re ti pɨlɨnd yɨbnau, God ɨta onggɨtyam gasa ewaikis ti pɨlke. 30Sɨ wɨn ɨtemb esourena kesa wɨko rɨga yɨska bau wa de sɨbɨb pɨpmet wa rokasim ra rɨga yii kamil b'iyowa tuweny dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka tuweny dem.’

Mamoi ake Gout gatab Tendam Yɨt

31“Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra Rɨgamna B'ɨga ik dem Tina b'ogɨl ɨnyomarena kɨma dɨde komkesa Tina aneru kɨma, Ton ɨta Tina b'ogɨl ɨnyomarena kɨma wɨp omnenapu kasand tomis dem. 32Ɨ ket anerup komkesa b'engabenga yɨtam rɨga Ti wɨp wa yɨpand teomkuranj dem, ɨ Ton ket opima onggɨtyam komkesa b'engabenga yɨtam rɨga yɨpayɨpa ɨsagɨka teyeniny dem wetaweta omnɨkam, odede rɨngma ra mamoi yɨr ɨpka rɨgat mamoi wetaweta tamnɨkiny gout wa pɨlke. 33Sɨ ɨtemb mamoi yɨr ɨpka rɨgat opima mamoi oramka teyeniny tina yɨmjog yɨm tab ke dɨde gout tina sawai yɨm tab ke, sɨ odede yɨpa wɨp nya kae ɨtemb Rɨgamna B'ɨgat Todaka opima negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga oramka teyeniny dem Tina yɨmjog yɨm tab ke dɨde negɨr mɨle rɨga Tina sawai yɨm tab ke. 34Seg ket ɨtemb King opima Tina yɨmjog yɨm tab ke rɨga tamniny dem da, ‘Tuyɨm wɨn Kor B'uɨmna b'ogɨl omni rɨga! Ɨ wɨn ket yowabɨnta pumb tungg rɨna re God gowukoi otobarkapu ke yongonjenonj wanɨm okawam. 35Mop nokɨp re Kon owoupand nɨbnond, wɨn kea Ken nongenonda owou ke, ɨ re Kon nyɨpand nɨbnond, wɨn kea Ken nyɨ ke nokɨkenonda, ɨ dɨde re Kon tungg tɨb kesa nɨbnenond, wɨn kea Ken nɨngaukenonda waina met wa. 36Ɨ kwa re Kon wɨ kesa nɨbnond, wɨn kea Ken kobɨrgɨm nikokenenonda, ɨ re Kon kopa nɨbnenond, wɨn kea odarenam nopenenonda, ɨ re Kon sɨbɨbmetɨnd nɨbnenond, wɨn kea Ken nesmarenenonda.’ 37Seg ket negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgap Tin omnyi dem da, ‘Yonggyam! Rɨdenat sɨn Men yɨr mongonda owoupand ɨ ket mongenonda, o nyɨpand ɨ ket sɨn mokɨkenonda? 38Ɨ kwa rɨdenat sɨn Men yɨr mongenonda tungg tɨb kesand ɨ ket Men sowaina met wa mɨngaukenonda, o wɨ kesand ɨ ket sɨn mikokenonda kobɨrgɨm ke? 39Ɨ kwa daka rɨdenat sɨn Men yɨr mongenonda kopand o sɨbɨb metɨnd ɨ ket sɨn Men mesmarenonda?’ 40Ɨ ket onggɨt Kingɨt ten tesmonggainy dem da, ‘Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da sɨ wɨn nangga mɨle na onggɨt sobijogjog Koina gar ke utkunda yɨngganwar wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam pɨlɨnd omnɨka eyentondam, sɨ wɨn re kea Kor pɨlɨnd omnɨka eyentondam.’ 41Seg ra ket ɨtemb King opima Tina sawai yɨm tab ke rɨga tamniny dem da, ‘Wɨn sake okati rɨga, Kor pɨlke ewaikisina! Ɨ ket b'aklansinam de ngɨrpu kesa b'ɨrmatena wul wa rɨnte re ongonjeni yɨbɨm Satanam dɨde Tina aneru wanɨm. 42Mop nokɨp re Kon owoupand nɨbnond, wɨn maka Ken nongenonda owou ke, ɨ re Kon nyɨpand nɨbnond, wɨn maka Ken nyɨ ke nokɨkenonda. 43Ɨ re Kon tungg tɨb kesa nɨbnenond, wɨn maka Ken nɨngaukenonda waina met wa, ɨ re Kon wɨ kesa nɨbnond, wɨn maka Ken kobɨrgɨm nikokenenonda, ɨ dɨde re Kon kopand o sɨbɨbmetɨnd nɨbnenond, wɨn maka Ken nesmarenenonda.’ 44Seg ket opimemb negɨr rɨgap todaka Tin omnyi dem da, ‘Yonggyam! Rɨdenat sɨn Men yɨr mongonda owoupand o nyɨpand o tungg tɨb kesand o wɨ kesand o kopand o sɨbɨbmetɨnd, ɨ ket sɨn maka Men yɨm mokaenenonda?’ 45Ɨ kwa ket ɨtemb King ten tesmonggainy dem da, ‘Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da sɨ wɨn nangga mɨle na onggɨt sobijogjog Koina rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam pɨlɨnd maka omnɨka eyentondam, sɨ wɨn re maka Kor pɨlɨnd omnɨka eyentondam.’ 46Sɨ opimemb negɨr rɨga wui dem de ngɨrpu kesa negɨr ma mɨra okatenapu wa, ajɨ opimemb negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga ton wui dem de dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa.”