Search form

Matayo ma Peba 25:11

11Ɨ opimemb ket korɨrkorɨr ngɨmngai daka yɨmta ke tuwonj dɨde ket endento da, ‘Yonggyam, Yonggyam! Mora sowa yɨjge!’