Search form

Matayo ma Peba 25:12

12Ajɨ ɨtemb sisɨl kongga kɨma rɨga ket ten esmonggainonj da, ‘Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Kon ma wumɨr en wanɨm.’