Search form

Matayo ma Peba 25:13

13Sɨ onggɨt paemb wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt. Mop nokɨp wɨn ma wumɨr im bibɨr dɨde wɨn rɨdenate ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj.