Search form

Matayo ma Peba 25:19

19Ɨ gɨep ke opimemb wɨko rɨgaina yonggyam ɨtendonj dɨde ket ton yɨrɨk eyeninonj rɨdede na tina wɨko rɨgap opimemb tina wulkɨp engaenento b'usaya tumɨnd mɨra oikɨndenam.