Search form

Matayo ma Peba 25:26

26Seg ti yonggyam ket mɨra yomnonj da, ‘Sɨ man re negɨrjog dɨde dɨnderkak wɨko rɨga et. Ma man ɨja naemb kornɨm wumɨr awot da kon erngokeneninyɨn nangga na re kon maka esinond, ɨ kwa kon bobo amnɨkeneninyɨn nangga na re kon maka egmarkinond?