Search form

Matayo ma Peba 25:30

30Sɨ wɨn ɨtemb esourena kesa wɨko rɨga yɨska bau wa de sɨbɨb pɨpmet wa rokasim ra rɨga yii kamil b'iyowa tuweny dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka tuweny dem.’