Search form

Matayo ma Peba 25:32

32Ɨ ket anerup komkesa b'engabenga yɨtam rɨga Ti wɨp wa yɨpand teomkuranj dem, ɨ Ton ket opima onggɨtyam komkesa b'engabenga yɨtam rɨga yɨpayɨpa ɨsagɨka teyeniny dem wetaweta omnɨkam, odede rɨngma ra mamoi yɨr ɨpka rɨgat mamoi wetaweta tamnɨkiny gout wa pɨlke.