Search form

Matayo ma Peba 25:33

33Sɨ ɨtemb mamoi yɨr ɨpka rɨgat opima mamoi oramka teyeniny tina yɨmjog yɨm tab ke dɨde gout tina sawai yɨm tab ke, sɨ odede yɨpa wɨp nya kae ɨtemb Rɨgamna B'ɨgat Todaka opima negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga oramka teyeniny dem Tina yɨmjog yɨm tab ke dɨde negɨr mɨle rɨga Tina sawai yɨm tab ke.