Search form

Matayo ma Peba 25:34

34Seg ket ɨtemb King opima Tina yɨmjog yɨm tab ke rɨga tamniny dem da, ‘Tuyɨm wɨn Kor B'uɨmna b'ogɨl omni rɨga! Ɨ wɨn ket yowabɨnta pumb tungg rɨna re God gowukoi otobarkapu ke yongonjenonj wanɨm okawam.