Search form

Matayo ma Peba 25:35

35Mop nokɨp re Kon owoupand nɨbnond, wɨn kea Ken nongenonda owou ke, ɨ re Kon nyɨpand nɨbnond, wɨn kea Ken nyɨ ke nokɨkenonda, ɨ dɨde re Kon tungg tɨb kesa nɨbnenond, wɨn kea Ken nɨngaukenonda waina met wa.