Search form

Matayo ma Peba 25:40

40Ɨ ket onggɨt Kingɨt ten tesmonggainy dem da, ‘Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da sɨ wɨn nangga mɨle na onggɨt sobijogjog Koina gar ke utkunda yɨngganwar wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam pɨlɨnd omnɨka eyentondam, sɨ wɨn re kea Kor pɨlɨnd omnɨka eyentondam.’