Search form

Matayo ma Peba 25:41

41Seg ra ket ɨtemb King opima Tina sawai yɨm tab ke rɨga tamniny dem da, ‘Wɨn sake okati rɨga, Kor pɨlke ewaikisina! Ɨ ket b'aklansinam de ngɨrpu kesa b'ɨrmatena wul wa rɨnte re ongonjeni yɨbɨm Satanam dɨde Tina aneru wanɨm.