Search form

Matayo ma Peba 25:43

43Ɨ re Kon tungg tɨb kesa nɨbnenond, wɨn maka Ken nɨngaukenonda waina met wa, ɨ re Kon wɨ kesa nɨbnond, wɨn maka Ken kobɨrgɨm nikokenenonda, ɨ dɨde re Kon kopand o sɨbɨbmetɨnd nɨbnenond, wɨn maka Ken nesmarenenonda.’