Search form

Matayo ma Peba 25:45

45Ɨ kwa ket ɨtemb King ten tesmonggainy dem da, ‘Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da sɨ wɨn nangga mɨle na onggɨt sobijogjog Koina rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam pɨlɨnd maka omnɨka eyentondam, sɨ wɨn re maka Kor pɨlɨnd omnɨka eyentondam.’