Search form

Matayo ma Peba 25:8

8Ɨ opimemb korɨrkorɨr ngɨmngayɨp b'ogɨl multekɨp kɨma ngɨmngai egekitto da, ‘Sowada ngai nyɨ nokaina lampa ongjɨkam, nokɨp sowaina lampa re momta im tosoukanj.’