Search form

Matayo ma Peba 25:9

9Ajɨ opimemb b'ogɨl multekɨp kɨma ngɨmngayɨp mɨra amnɨto da, ‘Ka! Nyɨ re ma rɨrɨr im taukanj dor rɨrɨrkɨp ongjɨkam sowanɨm dɨde wanɨm. Sɨ wɨn b'ogla wuwe nyɨ osoga rɨga wa pɨlwa dɨde ket wainajog lampa ongjɨkam nyɨ temjindam.’