Search form

Matayo ma Peba 26

Ju Rɨgap Yesund Ongandam Yɨsamko

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Yoan 11:45-53)

1Ɨ re ket Yesu opimemb komkesa yɨt useka seg amninonj, Ton Tina b'auyaena rɨga amninonj da,

2“Maeda wɨn wumɨr im da nɨmog bibɨr kak kae meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Bibɨr tainy dem, sɨ ɨdenatemb Rɨgamna B'ɨgand yɨmɨnd usunasi dem wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.” 3Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap b'eoma yokato yɨna mopyam sɨ rɨga, nyɨ da Kayapa, tina met aband. 4Ɨ ton ket odede yɨt yɨsamko da wɨgawɨga rabem nya ke Yesund yɨmɨnd usunasi dɨde ket Tin uj tama onganji. 5Ajɨ ton endento da, “Ma onggɨtyam diyamdiyam wɨn nate onganju, nokɨp ke rɨga wa wɨngɨrɨnd soro kɨma bebɨg mɨle rawɨk.”

Yɨpa Konggat Ngɨrangngɨrang Gaya ke Yesund Yeaukonj

(Mak 14:3-9; Yoan 12:1-8)

6Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨbnonj Simonɨmna metɨnd Betaniya tunggɨnd yet re naskand leprosi kopa kɨma yɨbnonj. 7Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kongga Ti pɨlwa tikonj yɨpa ukoi mɨra kɨma b'ogɨl ngɨrangngɨrang gaya kɨma yɨpa otomanti alabasta gɨmo botolɨnd. Ɨ re Yesu diyam awowɨnd yɨbnonj, onggɨt konggat kea Ti mopɨnd ɨtemb ngɨrangngɨrang gaya yɨgmarkonj. 8Ɨ re b'auyaena rɨgap ɨtomb konggamna mɨle yɨr yongo, ton kea ket komliu aukɨto dɨde endento da, “Nangga pae ton jabakɨpɨnd yesomneny? 9Mop nokɨp rako ton onggɨtyam gaya yosog, ton keakoa rɨrɨr na ukoijog wulkɨp akasiny dɨde ket tagoniny gasa kesa rɨga wa.” 10Ajɨ re Yesu towaina yɨt b'ɨglenena gatab wumɨr awonj, Ton ket ten amninonj da, “Nangga ma wɨn onggɨt konggand bebɨgɨm ɨl wongkya? Mop nokɨp ton kea Kornɨm b'ogɨl mɨle yomnɨk. 11Mop nokɨp gasa kesa rɨga opima wɨn kɨma wekeneny ita wɨnɨnd, ajɨ Kon ma ɨta ita wɨnɨnd wɨn kɨma nɨtɨbnenenyɨn. 12Sɨ re ɨtomb konggat Koina jɨwɨnd ngɨrangngɨrang gaya yɨgmarɨk, ɨtemb re Koina jɨ eungitam get ke b'angonjenam mɨle emb jɨ. 13Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rokate ra God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenenyi dem komkesa gowukoyɨnd, onggɨt konggamna omnɨki mɨle daka kwa ɨta ket usenenyi dem tinɨm nony iyenam.”

Yudas Tɨrɨr Yomnonj Yesund Tɨb Iyenam

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Ɨ onggɨt wɨnɨnd Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, ogenaya da Yudas Iskariyot, yikonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa. 15Sɨ Yudas ket egekisinonj da, “Wɨn nangga e kor notkaya, ra kon Yesund wa yɨm kumb wa oramisɨn?” Sɨ ton ket ti teti (30) silba koin yokauto. 16Seg onggɨt kak kenaemb ket Yudas b'ogɨl wɨn oraka yiyenonj Yesund okawam towa pɨlwa.

Yonggyam kɨma Kikitum Diyamdiyam

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Yoan 13:21-30)

17Ɨ re Yist kesa Bred Wɨn wɨngɨrɨnd, naskajog bibɨr awonj, b'auyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket yɨgekito da, “Rokate Man singi aet sɨn motngonjenau Mornɨm owowɨm meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam?” 18Seg ket Yesu nɨmog b'auyaena rɨga engawonj da, “Eka de Yerusalem taun wa, de yɨpa rɨgam pɨlwa dɨde ket tin omnya dor da Ouyaena Rɨga yindeny da, ‘Koina wɨn re ke wus nate ainy, sɨ Kon ɨndamaemb moina metɨnd meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨken Koina b'auyaena rɨgawar kɨma.’” 19Seg osiemb b'auyaena rɨga nɨmogɨp ɨja na gasa amnɨkinonda rɨja na re Yesu ten engawonj dɨde ket Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda. 20Ɨ re sɨ imokonj, Yesu diyamdiyampu kasand omitonj Twelp (12) b'auyaena rɨga kɨma. 21Sɨ re ton diyam awowɨnd wekenonj, Yesu ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat ɨta Ken tɨb nii.” 22Sɨ b'auyaena rɨgap gar bebɨg aukɨto dɨde ket yɨpayɨpa yɨgekeno da, “Yonggyam! Ma konten?” 23Ɨ ket Yesu mɨra amninonj da, “Rɨga yete re Kon kɨma gɨlgɨl sana okatam yɨm yoramis de pleto wa, ɨtemb rɨga tontemb Ken tɨb nii. 24Sɨ b'ogɨl e Rɨgamna B'ɨga, Ton uj okas dem rɨngma re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm Ti gatab. Ajɨ onggɨt rɨgam yet ra Rɨgamna B'ɨgand tɨb yii dor, ukoi kear kɨma e tinɨm, nokɨp ton ukoijog bebɨg nate tau dem. Sɨ tinɨm keako b'ogɨl na jɨ rako ton maka ukendonj ti mogɨm kom ke.” 25Sɨ Yudas yet ra Yesund tɨb yii dor Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Rɨka konten?” Ajɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Owɨ, kemb man minjɨt.”

Kikitum Diyampund Areto

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1Kor 11:23-25)

26Ɨ re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga diyam auto, Yesu yɨpa sana nganja yokatonj ɨ Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket yipkɨkonj dɨde agoninonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa. Ɨ Ton yindonj da, “Wɨn yokata! Ɨtemb re Koina jɨ e.” 27Seg ket Yesu kwa yɨpa kapo yokatonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket Tina b'auyaena rɨga wa kapo akawonj towanɨm onayam odede yɨt kɨma da, “Wɨn komkesa onggɨt kapond nyɨ yonaika! 28Mop nokɨp ɨtemb kapond nyɨ re Koina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt kɨma kus e rɨnte re Kon yɨgmarken jogjog rɨgaina negɨr mɨle awɨr omnɨkam. 29Kon wen tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya onaen dem onggɨt greip kɨp ke omnɨki wain, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd ra Kon sisɨl wain onaen dem wɨn kɨma demb de Kor B'u God ma pumb tungg wa.” 30Sɨ diyamdiyam seg ke ton ger yɨtango dɨde ket yiwato de Olib dor wa.

Petromna Yesund Oena gatab Bage Yɨt

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Yoan 13:36-38)

31Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Yu sɨwɨny wɨn opima komkesa sap totekindam dor dɨde kak nɨtɨaya dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd, mop nokɨp yɨt ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da,

‘Kon ɨta onganjɨn dem mamoi yɨr ɨpka rɨga,

sɨ ket opima mamoi bobo wetaweta b'ɨtkenanj dem.’

32Ajɨ onggɨt kak ke ra Kon tutnyisɨn dem uj ke, sɨ wɨn yɨmta kaim wuyɨt dem de Galili wa ajɨ Kon naska e neken dem.” 33Seg Petro ket Yesund danda kɨma yomnonj da, “Nangga ma jɨ ra ton komkesa rɨgap sap totendanj dor dɨde kak mɨtɨayi dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Mor pɨlɨnd, ajɨ kon kolenggyam ra makwa ɨta sap totenjɨn dor dɨde kak mɨtɨaen dor.” 34Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjog men motɨnyɨn da yu sɨwɨny yɨmta kena pauro ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” 35Seg ket Petro Yesund yomnonj da, “Ra Man uj taet, koda b'ogla uj rawɨn Man kɨma. Ajɨ kon makwa ɨta motiyenyɨn.” Ɨ komkesa b'auyaena rɨgap toda ɨja na yɨpa rɨrɨrkɨp endento.

Yesu ma Yɨr Opmita Getsemanind

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Ɨ re Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma menon yokato yɨpa pɨpmet wa nyɨ da Getsemani, Yesu ten amninonj da, “Kon ama de neken dɨde yɨr e topmitenyɨn. Sɨ wɨn omandemb omnɨki wekene, ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn wa pɨlwa.” 37Ɨ Yesu ɨna rɨga eyinonj Ton kɨma Petro dɨde Jebedaimna b'ɨga nɨmog. Seg Ton ket ngor wa gar kopa dɨde gar bebɨg b'atomonj. 38Seg ket Ton ten amninonj da, “Koina wɨngawɨnga ma sobijog gar kopa e ainy momta uj okatam. Wɨn wekene dɨkɨnd dɨde yɨpand Kon kɨma yɨr opngɨki wekene!” 39Ɨ re ɨngkek ket Ton sobijog paja wa b'ɨsonkitonj, Ton ket kum ujokonj dɨde ket wɨp gou wa yomnonj, seg ket Godɨm pɨlwa yɨr opmitenonj da, “Kor B'u! Sɨ Man onggɨtyam Koina b'ɨdgotnena kapo yewaikite Kor pɨlke, rada ɨtemb rɨrɨr e. Ajɨ goro Koina singi ke, ajɨ Moina singi kena.” 40Seg ket re Ton ket ɨtendonj nowa b'auyaena rɨga wa pɨlwa ɨ yutunga nat ten adarinonj. Seg Ton ket Petrond yomnonj da, “Rɨngma, wa awɨr im danda yɨpa odede sobijog wɨnɨnd yɨpand Kon kɨma yɨrkokar wɨmenam? 41Yɨr opngɨki wekene, dɨde yɨr opmitenina! Nokɨm da ɨdenat maka wɨn Satanamna otonkena takatenindam. Waina wɨngawɨnga ukoi singi im Kon kɨma yɨrkokar wɨmenam, ajɨ waina jɨ re yarɨm im dɨde danda kesa im.” 42Onggɨt kak ke Yesu b'usaya nɨmogɨm yikonj dɨde yɨr opmitonj da, “Kor B'u! Rada ɨtemb ma rɨrɨr e onggɨtyam b'ɨdgotnena kapo ewaikitam Kor pɨlke dɨde rada Kon b'ogla ɨtemb kapo onaen, sɨ Moina singi b'ogla rawɨk.” 43Ɨ re Ton kwa ɨtendonj opimemb b'auyaena rɨga wa pɨlwa, Ton b'usaya adarinonj towa yutungand. Ɨ towaina yɨrkɨp re bebɨg na yutɨtɨp wekenonj. Sɨ onggɨt penaemb ton yɨt wungonj. 44Ɨ ket Yesu opimemb b'auyaena rɨga erarinonj dɨde ket b'usaya dea de yikonj. Seg ket re Ton nowam yɨr opmitonj Godɨm pɨlwa, Ton ɨna yɨpa wɨp yɨt usaireninonj rɨja na re Ton naskand yerkenonj. 45Seg ket Yesu ɨtendonj b'auyaena rɨga wa pɨlwa, Ton ten amninonj da, “Wɨn yutunga dɨde wɨram nasim dadal wekenyɨt. Yɨr de, wɨn re kemb momta e. Yɨpa rɨga ke Rɨgamna B'ɨga tɨb yii negɨr mɨle rɨga wa yɨm kumb wa. 46Utnɨkinam, men ket wowɨn Kor tɨb iyoyam rɨgam pɨlwa! Yɨr, ɨtemb ke ton ik Kor wus wa.”

Rɨgap Yesund Yɨmɨnd Yusunato

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoan 18:3-12)

47Ɨ ket onggɨt wɨnɨnd re Yesu dɨdea yɨt opurenand yɨbnonj, Twelp (12) b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Yudas yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke ikonj yɨpand ukoi rɨga bobo kɨma yepiya re geja giri dɨde kibam yɨmɨnd teito. 48Ɨ ɨtemb Yesumna tɨb iyoi rɨga, Yudas kea towa pɨlwa wumɨr yoramitonj da, “Ra yena ra kon ikwasɨn dor omongnena kɨma, ɨtemb jɨ rɨga. Sɨ wɨn Tin b'obogɨl yɨmɨnd usunasya dor.” 49Sɨ re Yudas ikonj Yesum pɨlwa, ton odenja Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga, simesime!” dɨde ket Tin yomongnenonj. 50Seg ket Yesu tin yomnonj da, “Kor rɨga! Nangga singi mɨle nat metket re yomnɨke!” Ɨ odedend ket rɨgap Yesum pɨlwa b'ɨsonkurto ɨ ket Ti pɨlɨnd yɨm aramkɨto ɨ dɨde ket yɨmɨnd yusunato. 51Ɨ odedend ket Yesumna b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat tina geja giri yɨtrɨngatonj metkak ke, ɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨga ma yɨpa yɨpya rom yɨpmarkitonj dɨde ket gou wa ɨsendonj. 52Seg Yesu ket tin yomnonj da, “Moina geja giri yoramite tina metkak wa. Mop nokɨp komkesa rɨga yepim re geja giri engaenanj, ton opima geja giri ke uj taukanj. 53Ma wɨn ma wumɨr im da Kon rɨrɨr e Kor B'und ɨgekisɨn da, ‘Man twelp (12) ukoi geja aneru bobo tetmɨkisinyɨt Kornɨm ɨrmekam,’ ɨ Ton odenja im ket tetmɨkisiny? 54Ajɨ ra Kon Kor B'und ɨgekisɨn geja aneru ɨtmɨkitam, sɨ rɨdede nya kae opimemb yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj rɨnsim re yɨna peband Kor gatab ɨrɨki wekeny da b'ogla odede mɨle raukinem?” 55Ɨ onggɨt wɨn natemb ket Yesu opimemb rɨga bobo amninonj da, “Ma wɨn Kena okatam notupya geja giri dɨde kibam kɨma odede wɨp rɨngma ra wɨn raskol rɨga okasya? Bibɨr weanjweanj Kon wa ouyaenand omiti nɨbnenenyɨmɨn yɨnametɨnd, ajɨ wɨn maka Ken yɨmɨnd nusunasma. Ajɨ wɨn Ken otade odede nya ke nokasya. 56Sɨ komkesa onggɨtyam mɨle aukanj re nok mim da ɨdenat opimemb bageyam waina ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj.” Seg ket komkesa b'auyaena rɨgap Yesund yɨraro dɨde b'ɨkento.

Yesu Onyitonj Ju Rɨga Waina Memba Wɨpɨnd

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Yoan 18:13-14, 19-24)

57Ɨ rɨga yepiya re Yesund yɨmɨnd yusunato, ton ket Yesund yiyo yɨna mopyam sɨ rɨga Kayapam met wa, rɨkɨnd re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga yɨpand b'eomkurto. 58Ajɨ Petro kea Yesund pajapaja yɨmta undoka yiyonj ngɨrpu ama re yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara mora dunda wa. Ɨ ton ket kara wɨngɨr wa b'ɨgaronj dɨde ket nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga kɨma yɨpand omitonj yɨr ongongɨm nangga e tawɨk Yesum pɨlɨnd. 59Ɨ re kot yɨpangendo, yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin membap Yesum gatab ɨjongki yɨr ungata yɨt oraka eyento rɨdede nya kae Tin onganji. 60Nangga ma jɨ da jogjog b'anygɨnena yɨr ungata rɨga tuwonj Yesum gatab yɨt ɨjongkam, ajɨ makwa nangga yɨt na adarkɨto. Ajɨ yɨmta ke nɨmog yɨr ungata rɨga tetkonda 61ɨ ket endenonda da, “Onggɨt rɨgat yindenonj da, ‘Kon rɨrɨr e Godɨmna yɨnamet iporken dɨde nowa bibɨr kɨma b'usaya orangen.’” 62Seg re ket yɨna mopyam sɨ rɨga onyitonj rɨga wa wɨpɨnd, ton ket Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Ropim Mor pɨlke yɨt onggɨtyam negɨr yɨr ungatena yɨt gatab rɨnte re nɨmog rɨgap Mor pɨlwa iya?” 63Ajɨ Yesu re mumakesa na yɨbnonj. Sɨ ket ɨtemb yɨna mopyam sɨ rɨgat Tin yomnonj da, “Sɨ kon yilo Godɨmna nyɨ kɨma Men mitngaen da Man b'ogla danda kɨma tɨrɨr yɨt opulisɨt sowa pɨlwa. Rɨka Man ɨmɨnjog Keriso, Godɨmna B'ɨga et?” 64Ɨ ket Yesu tin mɨra yomnonj da, “Sɨ kemb man mindenyɨt. Ajɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da,

‘Otade ke wɨn ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr ongya

omiti Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨgamna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd

ɨ kwa menonɨnd moi kumbɨnd wub kumb ke.’”

65Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨgat Yesu ma yɨt utkundonj, ton kea ket soro kɨma tina kobɨrgɨm yɨnyowendonj dɨde ket ton rɨga amninonj da, “Nangga mim men ket kwa yɨr ungata yɨt arakindam Ti gatab? Yɨr de, otade wɨn kea Ti pɨlke Godɨnd ɨsadrena yɨt utkunjya. 66Rɨja im wɨn nony aindam?” Ɨ ket rɨgap tin yɨsmonggawo da, “Tina negɨr map uj yek.” 67Seg ton ket auya ke Yesumna wɨp ɨtmanda yiyeno dɨde ket yɨmkɨk ke Tin ipowa yiyeno. Ɨ nɨndap ket ana ɨpokena yiyeno odede yɨt kɨma da, 68“Keriso, man sowa b'agenae! Yete Men mipou?”

Petro Yesund Yoenonj

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Yoan 18:15-18, 25-27)

69Ɨ re Petro yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara wɨngɨrɨnd kot aband omiti yɨbnonj, yɨpa yɨna mopyam sɨ rɨga ma wɨko ngɨmngai tikonj ti pɨlwa dɨde ket yomnonj da, “Madaka kea Galili tunggam Yesu kɨma mɨbnenenot.” 70Ajɨ Petro b'aenonj komkesa rɨga wa wɨpɨnd da, “Kon ma wumɨr en nangga yɨt e man yopurenyɨt.” 71Ɨ re Petro ket kot aba ke yikonj mora gatab wa, kwa yɨpa b'enga wɨko ngɨmngayɨt tin yɨr yongonj dɨde ket rɨga amninonj yepiya re de wekenonj da, “Ɨtemb rɨga re Najaret tunggam Yesu kɨma na yɨbnenenonj.” 72Ɨ Petro ket b'usaya danda kɨma tɨrɨr omna yɨt kɨma b'aenonj da, “Kon ma wumɨr en emb jɨ rɨga.” 73Ɨ sobijog wɨn kak ke rɨga yepiya re demb de owɨnki wekenonj, ton tuwonj Petrom pɨlwa dɨde ket tin yomno da, “Ɨmɨnjog e madaka Tina yɨmta undoka rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga et, mop nokɨp moina opurenate men pɨtand momɨny da man re yɨpa Galili rɨga et.” 74Seg ket Petro odede sake yɨt b'atomonj da, “Ra kon b'atɨnygɨnenyɨn, kon God ma sake ɨta okasɨn dem,” dɨde danda kɨma tɨrɨr yɨt ke Yesund yoenonj da, “Kon ma wumɨr en emb jɨ rɨga.” Re ket seg, odenja pauro ara yikenonj. 75Sɨ Petro ket kea nony aukonj Yesu ma opureni yɨtkak da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” Ɨ ton ket bau wa opendonj dɨde ukoi gar kopa kɨma yii b'ɨrɨnenonj.