Search form

Matayo ma Peba 26:10

10Ajɨ re Yesu towaina yɨt b'ɨglenena gatab wumɨr awonj, Ton ket ten amninonj da, “Nangga ma wɨn onggɨt konggand bebɨgɨm ɨl wongkya? Mop nokɨp ton kea Kornɨm b'ogɨl mɨle yomnɨk.