Search form

Matayo ma Peba 26:14

Yudas Tɨrɨr Yomnonj Yesund Tɨb Iyenam

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Ɨ onggɨt wɨnɨnd Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, ogenaya da Yudas Iskariyot, yikonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa.