Search form

Matayo ma Peba 26:17

Yonggyam kɨma Kikitum Diyamdiyam

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Yoan 13:21-30)

17Ɨ re Yist kesa Bred Wɨn wɨngɨrɨnd, naskajog bibɨr awonj, b'auyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket yɨgekito da, “Rokate Man singi aet sɨn motngonjenau Mornɨm owowɨm meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam?”